الصاق استروبوسکوپی حنجره

استروبوسکوپی حنجره

برای بررسی تارهای صوتی و ساختار داخلی حنجره نیاز به یک فناوری خاص به نام استروبوسکوپی حنجره می باشد که فرد باید به متخصص گوش و حلق و بینی و حنجره مراجعه کند.

درباره drmadadinia2